Dnes je středa 20. červen 2018, svátek má Květa

 

 

Studium MBA

 (Master of Business Administration) – řízení lidských zdrojů.Vzdělávací agentura TSM, spol s r.o. zahajuje s novým školním rokem 2017/2018   inovativní formu vzdělávání dospělých, a to studiem MBA (Master of Business Administration) se zaměřením na řízení lidských zdrojů. Myšlenka nadstavbového profesního vzdělávání formou studia MBA vyplynula z naší dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých a také z podnětu našich klientů z personálních útvarů .

MBA – studium je zařazeno do oblasti celoživotního vzdělávání vycházející z předpokladu manažerské praxe. Studium je pojato jako forma kariérního růstu nejen pro manažery středního a vyššího stupně, ale i pro ty, kteří nemají vzdělání v manažerských oborech nebo   například předpokládají růst do vyšší manažerské pozice. Studium MBA je určeno i těm, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě.

Studium MBA v České republice není ekvivalentem akademického titulu, jako jsou například tituly magistr či inženýr. Zákon o vysokých školách jej mezi akademickými tituly neuvádí. MBA je studiem celoživotního profesního vzdělávání, „titul“ je uváděn vždy za jménem.

Cílem studia MBA je seznámení studentů s novými trendy v  oblasti řízení lidských zdrojů, strategickými přístupy, ale i se základní orientací v personálním managementu na středním a vyšším stupni řízení. Získat nové poznatky a vědomosti.

Nespornou výhodou studia pro časově vytížené studenty je i to, že účastníci studia se chtějí vzdělávat, studují proto, že chtějí, což je velká deviza pro rozvoj osobnosti frekventantů a dále také to, že harmonogram studia je přizpůsoben právě studentům, u nichž se předpokládá, že studium nepředstavuje hlavní náplň jejich pracovního týdne.

Řízení lidských zdrojů – profesní vzdělávání MBA je zaměřeno na řízení lidských zdrojů, pracovně právní problematiku a personální práci i v souhrnných společnostech, příspěvkové organizace či státní správě, s cílem získat znalostí právě v oblasti řízení lidských zdrojů a rozvoje osobnosti. Prioritou MBA – řízení lidských zdrojů je seznámení studentů s novými trendy v jednotlivých studijních modulech a jejich uplatnění v praxi. 

Studium je určeno nejen pro pracovníky útvaru řízení lidských zdrojů, personalisty, podnikatele, zaměstnance a TOP management státní správy a samosprávy, management neziskových organizací, ale i pro management společností, pro vedoucí oddělení, útvarů, ale i pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornost, vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání, získat vědomosti a být krok před ostatními.

Obsah studia nabízí studentům náhled do problematiky řízení lidských zdrojů ať už po stránce odborné – pracovněprávní problematika, ale i po stránce rozvoje osobnosti .

Studium je tedy zaměřeno na okruhy, se kterými se setkáváme v denní praxi.

Délka studia:  Studium je dvousemestrální.

Přihlášky ke studiu:  lze v průběhu celého roku, uzávěrka přihlášek 27.9.2017

Studium MBA ve školním roce 2017/2018 bude zahájeno v sobotu 7. října 2017.

 

Forma studia: Koncepce vzdělávacího programu je přizpůsobena tak, aby časový harmonogram studia byl plně v souladu s pracovní vytížeností studentů MBA. Výuka je koncipována jako sobotní, a to vždy jednou za měsíc s následnou možností konzultací. Po ukončení jednotlivých modulů bude absolventy zpracován test , který bude vždy předán na závěr výukového dne.

Odevzdání testu a potvrzení správnosti je předpoklad pro získání zápočtu z uvedeného studijního modulu.

Průběh studia: Úspěšný absolvent studia MBA by měl absolvovat devět vzdělávacích modulů, (není podmínkou, ale pouze doporučení) , získat alespoň 8 zápočtů, napsat a obhájit disertační práci .

Po splnění uvedených podmínek obdrží absolvent programu MBA na závěrečném slavnostním ukončení studia osvědčení o absolvování profesně vzdělávacího programu v rámci celoživotního vzdělávání a diplom s udělením profesního titulu MBA.

Základní vzdělávací moduly v rámci studijního modulu MBA -  řízení lidských zdrojů

 • Úvod do studia, pracovní právo 1
 • Umění jednat s lidmi
 • Mezilidské vztahy – tvorba a rozvoj
 • Pracovní právo 2
 • Výběr zaměstnanců, výběrový pohovor
 • Veřejná promluva
 • Pracovní právo 3
 • Efektivní komunikace v praxi personalisty
 • Pracovní právo 4
 • Hravé a kreativní záznamy myšlenek

 

Podmínky přijetí ke studiu:

Studijní program MBA vychází z předpokladu ukončeného alespoň bakalářského stupně vzdělávání.  Výjimku v přijímacím řízení mohou tvořit ti žadatelé, kteří mají více jak 10 let praxe v manažerských pozicích a mají ukončené středoškolské vzdělání. Přijímací pohovor je veden formou individuálního ústního motivačního pohovoru, na který budou zájemci písemně pozváni na základě zaslané on-line přihlášky. Přijímací řízení bude probíhat v několika bězích. Přihlášky jsou průběžně přijímány po celý rok. K přijímacímu řízení je nutné mít předem uhrazen manipulační poplatek ve výši 450,- Kč vč. DPH. 

Přijímací řízení se uskuteční:

Brno, Cejl 62

Na přijímací řízení budou zájemci o studium, po uhrazení manipulačního poplatku písemně pozváni.

Průběh studia:

 • absolvování přijímacího řízení
 • sdělení výsledku přijímacího řízení
 • uhrazení studia
 • absolvování úvodu do studia
 • absolvování studijních modulů
 • průběžné odevzdávání testů po ukončení modulů
 • březen –výběr tématu závěrečné práce a vedoucího práce
 • červen – odevzdání závěrečné práce
 • posudky, oponentské práce
 • termíny obhajoby (září)
 • slavnostní zakončení studia, předání diplomů říjen 2018

Další moduly jsou realizovány dle harmonogramu výuky v sobotních termínech v rozsahu 3x 1,5 hod bloky.

Nedílnou  část studia tvoří samostudium s odkazem na doporučenou literaturu.

Lektoři :

PhDr. Bryks Antoním, psycholog, supervizor

Ing. Doležal Přemysl , specialista

Mgr.  Gottwaldová Klára, MBA advokát, specialistka na pracovněprávní problematiku

Mgr. Hošková Dagmar, dlouholetá vedoucí personálního oddělení NBÚ Praha

Mgr.  Lukášová Dora, specialistka na komunikační semináře

PhDr. Salaquardová Jiřina,  FSS, MU Brno, katedra mediálních studií a žurnalistiky

JUDr. Valíčková Irena, MBA, advokát specializace pracovní právo

JUDr. Valíček Adam, MBA , advokát, specializace pracovní právo

Doc. PhDr. František Vízdal, CSc., psycholog, vysokoškolský pedagog

 

Závěrečná práce: předpokládaný rozsah  40 stran

Místo studia : Brno, Cejl 62, výukové prostory vzdělávací agentury TSM, spol. s r.o.

Cena za jednoroční, dvousemestrální studium: 89.900,- Kč + DPH. Platbu lze rozdělit do dvou splátek, které je nutno vždy uhradit před zahájením příslušného semestru. ( 1. splátka do 7.10.2017, 2. splátka do 31.1.2018 )

Bonus – Klienti Vzdělávací agentury TSM, spol. s r.o., kteří mají v databázi vzdělávací agentury od roku 2011 minimálně 25 účastí na otevřených seminářích a stálí externí lektoři TSM, spol. s r. o. mohou uplatnit bonus ve výši 15% slevy z ceny.

 

Harmonogram studia

Vždy sobotní výuka – zahájení v 10 hod – 4,5 hod. výuky, 1x / měsíc

Kalendářní rozvrh obdrží posluchači při zahájení studia

Témata závěrečných  prací  budou sdělena v průběhu  zimního semestru.

 

Termín

Termín pro výběr tématu závěrečné práce a vedoucího práce

Březen 2018

Termín odevzdání závěrečné práce

Červen 2018

Posudky, oponentské práce

Červenec  2018

Termíny obhajoby

Září 2018

Slavnostní ukončení studia

Říjen 2018

 

Přihláška ke studiu MBA

 

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

květen - červen 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

Master of Business Administration | TSM